Regulamin aplikacji SMOGI

Dziękujemy za skorzystanie z naszej aplikacji (dalej jako: „Aplikacja”, „Aplikacja SMOGI”) dostępnej na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android lub iOS oraz w wersji webowej pod adresem https://mapa.smogi.pl/.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji SMOGI przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Aplikacji. Aplikacja SMOGI chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Korzystanie z Aplikacji SMOGI możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Użytkownika o korzystaniu z Aplikacji SMOGI, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Właściciel Aplikacji SMOGI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Aplikacji SMOGI jest TIXON TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legionowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Mazowiecka 1, 05-120 Legionowo); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366919; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 100 zł; NIP: 1132815337; REGON: 142605990, adres poczty elektronicznej: kontakt@smogi.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca dostarcza Aplikację SMOGI oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych oraz innych funkcjonalności Aplikacji zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. Użytkownicy mogą za pomocą Aplikacji korzystać z funkcjonalności Aplikacji, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. APLIKACJA SMOGI, APLIKACJA – oprogramowanie wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z niego.
  2. CENNIK – cennik planów Subskrypcji oraz dodatkowo płatnych funkcjonalności Aplikacji znajdujący się w odpowiedniej zakładce Aplikacji.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  4. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji SMOGI, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika, a także informacje o działaniach Użytkownika podejmowanych w ramach Aplikacji.
  5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Aplikacji.
  6. POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o dostępności Produktu.
  7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  8. PRODUKT – dostępna w Aplikacji (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), lub (2) usługa cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Aplikacji między Klientem a Sprzedawcą.
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji SMOGI.
  10. SUBSKRYPCJA – odpłatny dostęp do usług cyfrowych (funkcjonalności) Aplikacji Smogi w modelu subskrypcyjnym na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz Cenniku.
  11. UMOWA SPRZEDAŻY – (1) umowa sprzedaży Produktu (w przypadku rzeczy ruchomych oraz rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi), (2) umowa o dostarczanie Produktu (w przypadku treści cyfrowej lub usługi cyfrowej) zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Aplikacji.
  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji SMOGI zgodnie z niniejszym Regulaminem i niebędąca Produktem.
  13. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – TIXON TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legionowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Mazowiecka 1, 05-120 Legionowo); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366919; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 100 zł; NIP: 1132815337; REGON: 142605990, adres poczty elektronicznej: kontakt@smogi.pl.
  14. UŻYTKOWNIK, KLIENT – każdy podmiot korzystający z Aplikacji, w tym także który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą tj. (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI SMOGI

 1. Aplikacja SMOGI przeznaczona jest dla Użytkowników którzy są zainteresowani badaniem pomiarów powietrza, w szczególności tych, którzy zakupili dedykowane urządzenie Usługodawcy. Podstawowym celem Aplikacji jest umożliwienie Użytkownikowi sprawdzania wyników pomiarów powietrza, uzyskanych na podstawie lokalizacji Użytkownika lub wskutek połączenia Aplikacji z dedykowanym urządzeniem.
 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji SMOGI zgodnie z jej przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie Aplikacji SMOGI, Usług Elektronicznych oraz pozostałych jej funkcjonalności. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Aplikacji było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Aplikację albo że okaże się ona przydatna dla oczekiwanych przez niego zastosowań innych niż te, które Usługodawca wyraźnie określił w Regulaminie. Usługodawca udostępnia Aplikację SMOGI w formie, w jakiej została ona dostarczona i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jej użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji SMOGI w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z Aplikacji oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI SMOGI

 1. Aplikacja SMOGI w wersji mobilnej jest dostępna do pobrania w serwisach i aplikacjach Google Play oraz App Store.
 2. Korzystanie z większości funkcjonalności Aplikacji możliwe jest odpłatnie na warunkach Subskrypcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest informowany o tym czy dana funkcjonalność jest bezpłatna czy odpłatna oraz o wysokości wymaganych opłat w Cenniku, a także każdorazowo przed dokonaniem zakupu w Aplikacji.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji na urządzeniu mobilnym jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu spełniającym wskazane w Regulaminie minimalne wymogi techniczne.
 4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji: (1) tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Safari; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie plików Cookies oraz Javascript; (6) system Android 6 lub nowszy albo system iOS 12 lub nowszy.
 5. Aplikacja SMOGI jest dostępna do pobrania w serwisach oraz aplikacjach App Store oraz Google Play. Usługodawca informuje o aktualizacjach Aplikacji oraz dostarcza je za pomocą aplikacji App Store oraz Google Play – dostępna aktualizacja wymaga w takim wypadku jej instalacji przez Użytkownika na swoim urządzeniu w rozsądnym czasie od jej dostarczenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Brak zainstalowania aktualizacji może powodować nieprawidłowe działania Aplikacji – informacja o zakresie aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania podana jest w opisie danej aktualizacji. Informacja o wymaganej aktualizacji Aplikacji jest widoczna również w samej Aplikacji w momencie, gdy będzie ona dostępna do pobrania i zainstalowania.
 6. Koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi tego typu.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji nie zwalnia Użytkownika z jakichkolwiek zobowiązań względem Usługodawcy, które wynikają z umów zawartych do czasu usunięcia Aplikacji. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać uprawnień konsumentów (albo przedsiębiorców na prawach konsumenta) przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, w szczególności w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

4. FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI

 1. Dla korzystania z Aplikacji wymagane jest założenie Konta.
 2. Korzystać z funkcjonalności Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może Użytkownik, który utworzy Konto oraz połączy Aplikację z dedykowanym urządzeniem. Użytkownik zalogowany na Konto, który nie połączy Aplikacji z dedykowanym urządzeniem, może jedynie przeglądać wartości pomiarów na podstawie podanych danych i lokalizacji. Korzystanie z Aplikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania Konta Użytkownika wraz z aktywną Subskrypcją oraz połączenia Aplikacji z dedykowanym urządzeniem.
 3. Użytkownik może korzystać z następujących funkcjonalności Aplikacji:
  1. aktywacja Subskrypcji i dokonywanie płatności w Aplikacji,
  2. połączenie Aplikacji z dedykowanym urządzeniem,
  3. ustawienia częstotliwości pomiarów dokonywanych przez Aplikację oraz danych w panelu Konta ze wskazaniem preferowanych wartości pomiarów powietrza,
  4. przeglądania aktualnych oraz historii ostatnich pomiarów według lokalizacji bądź uzyskanych przy pomocy dedykowanego urządzenia,
  5. udostępniania pomiarów poprzez przesłanie zdjęć lub filmów do Aplikacji,
  6. zakres monitorowania pomiarów urządzenia:
  7. AQI - normy jakości powietrza
  8. IAQ - normy jakości powietrza w pomieszczeniach
  9. PM 2,5
  10. PM 10
  11. LZO - Lotne Związki Organiczne
  12. CO2
  13. zapis na Newsletter,
  14. złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu.
 4. Użytkownik który wybrał pakiet premium uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności Aplikacji:
  1. tworzenie wspólnych profili (profil rodzina) z innymi Użytkownikami,
  2. uzyskiwanie spersonalizowanych raportów wykonanych pomiarów,
  3. dostęp do Konta w aplikacji webowej,
  4. nawigacja do zielonej strefy czystego powietrze,
  5. szerszy zakres monitorowania powietrza w stosunku do wskazanych w pkt. 4.3 lit. f) o wartości:
   1. PM 1,0
   2. NO2, SO2, O3
   3. CO, CO2, benzen
 5. Użytkownik obowiązany jest korzystać z funkcjonalności Aplikacji w zgodzie z niniejszym Regulaminem oraz ich przeznaczeniem i tematyką. Działania podejmowane przez Użytkownika w Aplikacji, powinny zawsze odzwierciedlać faktyczny zamiar Użytkownika i być zgodne z prawdą.
 6. Połączenie Aplikacji z dedykowanym urządzeniem następuje po kliknięciu w Aplikacji w zakładce „Moje urządzenie” przycisku „Dodaj urządzenie Smogi”, następnie “Sparuj” i “Połącz” oraz postąpieniu zgodnie ze wskazówkami wskazanymi w Aplikacji, w tym wprowadzeniu zalecanych zmian w ustawieniach urządzenia z którego korzysta Użytkownik.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Utworzenie Konta następuje po wykonaniu łącznie trzech następujących kroków przez Użytkownika – (1) wywołaniu okna rejestracji dostępnego po uruchomieniu Aplikacji, (2) podaniu przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej i hasła, oraz (3) kliknięciu pola „Zarejestruj”.
 2. Ze względów bezpieczeństwa, Użytkownik powinien zapewnić, że wybrane hasło logowania do Konta jest odpowiednio złożone i nie stanowi powtórzenia hasła stosowanego przez Użytkownika w innych miejscach w Internecie.
 3. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie. Aplikacja jest wyposażona w mechanizm weryfikacji Użytkowników, zabezpieczający przed jej nieuprawnionym użyciem.
 4. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 5. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji nie powoduje usunięcia Konta – w celu jego usunięcia Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać Usługodawcy stosowne żądanie, w szczególności klikając w odpowiedni przycisk w panelu Konta, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smogi.pl.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. gdy Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu;
  2. gdy działania danego Użytkownika naruszają renomę Usługodawcy lub Aplikacji;
  3. gdy Użytkownik korzysta z Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, tematyką lub z przekroczeniem zakresu udzielonej licencji;
  4. gdy działania Użytkownika stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Aplikacji lub bezpieczeństwa innych Użytkowników podczas korzystania przez nich z Aplikacji;
  5. gdy Użytkownik dostarcza w Aplikacji treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie, treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne aplikacje, strony internetowe, produkty i usługi konkurencyjne wobec Aplikacji;
  6. gdy Użytkownik zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy.
 7. Zawieszenie Konta polega na całkowitym wyłączeniu Użytkownikowi możliwości logowania do Konta. W czasie zawieszenia nie jest możliwe korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta.
 8. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
 9. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może zawiesić Konto. Usługodawca może także zawiesić Konto bez uprzedniego wezwania, gdy wymaga tego rażący charakter dokonanych naruszeń albo gdy naruszenia mają charakter powtarzalny oraz uporczywy i to pomimo zastosowanego już wcześniej przez Usługodawcę zawieszenia Konta.
 10. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Użytkownikowi wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera również informację o tym, czy zawieszenie następuje na czas określony, czy też nieokreślony.
 11. W przypadku gdy zawieszenie Konta Użytkownika trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Użytkownika. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje usunięte.
 12. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) na zasadach zgodnych z polityką prywatności Aplikacji.
 13. Po usunięciu Konta Użytkownik może w przyszłości założyć ponownie Konto, z zastrzeżeniem przypadków, gdy Konto zostało wypowiedziane przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, na podstawie pkt. 5.11 Regulaminu. W takim wypadku ponowne założenie Konta jest uzależnione od uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy.

6. SUBSKRYPCJA

 1. Szczegółowe informacje o dostępnych planach Subskrypcji oraz innych odpłatnych funkcjonalnościach Aplikacji znajdują się w Cenniku.
 2. Zakup Subskrypcji, możliwy jest z poziomu Konta Użytkownika w zakładce dotyczącej płatności. Aby sfinalizować zakup, należy wybrać pakiet premium oraz przejść do realizacji płatności. Po przekierowaniu do płatności, Użytkownik powinien podać dane wymagane do celów rozliczeniowych oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za usługę. W przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć i transakcja nie dojdzie do skutku, a Użytkownik powinien powtórzyć zakup w taki sam sposób jak za pierwszym.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące sposoby płatności w Aplikacji:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługą płatności zajmuje się spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.
  3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługą płatności zajmuje się spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.
  4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płarniczą za pośrednictwem serwisu Stripe.com. Obsługą płatności zajmuje się spółka Stripe Payments Europe, Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia).
 4. Płatności z tytułu Subskrypcji realizowane są w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Początkową datą okresu rozliczeniowego Subskrypcji jest data dokonania pierwszej płatności (aktywacji Subskrypcji).
 5. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Subskrypcji, z zastrzeżeniem, że rezygnacja staje się skuteczna z chwilą zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego. W razie rezygnacji, usunięcia Konta albo odinstalowania Aplikacji już po zakupie Subskrypcji, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot płatności za rozpoczęty okres rozliczeniowy Subskrypcji, co nie ma na celu wyłączać ani ograniczać bezwzględnie wiążących praw ustawowych konsumentów, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 6. W przypadku braku rezygnacji Użytkownika, najpóźniej ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, Subskrypcja zostaje automatycznie przedłużona na kolejny miesiąc. Płatności za kolejne okresy rozliczeniowe pobierane są z góry poprzez obciążenie karty płatniczej lub kredytowej, której dane podane zostały przez Użytkownika. W celu zachowania ciągłości Subskrypcji, Użytkownik powinien zapewnić pozytywną autoryzację karty płatniczej lub kredytowej na początku nowego okresu rozliczeniowego. W przeciwnym razie Subskrypcja zostanie wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.
 7. Wszelkie odpłatne funkcjonalności Aplikacji aktywowane zostają niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi informacji o zakupie dokonanym w Aplikacji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu w Aplikacji oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu niezwłocznie po zrealizowaniu płatności.

7. NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.
 2. Zapisanie się na Newsletter następuje po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w zakładce Aplikacji dotyczącej Newslettera w ramach Konta.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji dostępnej odpowiednio w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smogi.pl.

8. UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW - RZECZY RUCHOMYCH

 1. Aplikacja umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów - rzeczy ruchomych.
 2. W przypadku Produktów, które nie są jeszcze dostępne Użytkownik może skorzystać z Powiadomienia o Dostępności. Korzystanie z Powiadomienia o Dostępności następuje po podaniu w zakładce widocznej obok Produktu, adresu poczty elektronicznej, na który ma być przesłane informacja o dostępności Produktu i kliknięciu pola „Powiadom o dostępności”. Użytkownik, który skorzystał z Usługi Elektronicznej, otrzyma automatyczną wiadomość, gdy Usługodawca potwierdzi dostępność Produktu i zaprosi Użytkownika do złożenia Zamówienia. Powiadomienie o Dostępności ma charakter niewiążący i nie zobowiązuje Użytkownika do złożenia Zamówienia w Aplikacji.
 3. Usługa Elektroniczna Powiadomienie o Dostępności świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą kliknięcia pola „Powiadom o dostępności” albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wykonywania kolejnych kroków przez Użytkownika.
 4. Produkty Użytkownik może zakupić korzystając z Formularza Zamówienia – w takim wypadku Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wypełnienia Formularza Zamówienia i kliknięcia pola "Potwierdź zakup".
 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Użytkownika Produktu. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu w Aplikacji po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Aplikacji). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy) oraz danych dotyczących umowy: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 6. Cena Produktu uwidoczniona w Aplikacji podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, Użytkownik jest informowany w Aplikacji w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu w Aplikacji oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail po zakupie.
 8. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności tytułem Umowy Sprzedaży Produktu:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługą płatności zajmuje się spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.
  3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługą płatności zajmuje się spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.
  4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płarniczą za pośrednictwem serwisu Stripe.com. Obsługą płatności zajmuje się spółka Stripe Payments Europe, Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia).
 9. Termin płatności – Użytkownik obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 10. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. przesyłka pocztowa,
  2. przesyłka kurierska.
 11. Termin dostawy Produktu do Użytkownika wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Użytkownika liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. Termin dostawy nie może rozpocząć biegu wcześniej niż od daty ukazania się Produktu w Aplikacji, zgodnie z datą premiery lub terminem dostępności wskazanym w opisie Produktu.

9. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: kontakt@smogi.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji SMOGI oraz zasięgnąć pomocy technicznej. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na wstępie Regulaminu.

10. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji SMOGI oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji oraz możliwość korzystania z jej Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na pory o mniejszym natężeniu ruchu w Aplikacji (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Użytkownika będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

11. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji SMOGI jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenie posiada Usługodawca i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
 2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.
 4. W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, a także odtwarzanie, stosowanie i wyświetlanie Aplikacji w zakresie niezbędnym do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek przez czas nieokreślony.
 5. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Aplikacji, w tym najmu i użyczenia Aplikacji lub jej kopii; (2) sublicencjonowania Aplikacji (w tym udzielania innym osobom dostępu do korzystania z Aplikacji); (3) wprowadzania Aplikacji do obrotu, w tym użyczenia lub najmu; oraz (4) ingerencji w kod źródłowy i strukturę Aplikacji (w tym dokonywania opracowań Aplikacji oraz rozpowszechniania, sublicencjonowania lub wprowadzania do obrotu tych opracowań).
 6. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Aplikacji.
 2. Reklamacja może zostać złożona na przykład za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@smogi.pl.
 3. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Mazowiecka 1, 05-120 Legionowo.
 4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 8. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
  1. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  2. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
  3. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 9. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Zawarte w punktach 12.8 lit. b) i 12.8 lit. c) Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 14.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smogi.pl.
 2. Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: ul. Mazowiecka 1, 05-120 Legionowo.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Aplikacji). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:
  1. a.W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  2. b.W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Aplikacji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  3. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 10. Zawarte w niniejszym punkcie 14. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

15. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU - USŁUGI CYFROWE

 1. Niniejszy punkt 15. Regulaminu określa domyślne zasady korzystania z Produktów - usług cyfrowych.
 2. Użytkownik jest uprawniony korzystać z usług cyfrowych w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z niej dla celów w których zazwyczaj korzysta się z usług cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z usługi cyfrowej możliwe jest wyłącznie dla użytku własnego Użytkownika, w tym w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień Umowy Sprzedaży: (1) Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania usługi cyfrowej osobom trzecim; (2) Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania usługi cyfrowej w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania usługi cyfrowej do obrotu; (3) Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z usługi cyfrowej; (4) Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w usługę cyfrową, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z usługi cyfrowej zgodnie z Umową Sprzedaży.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z usługi cyfrowej możliwe jest przez czas określony Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową Sprzedaży, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj. zmiana jest niezbędna do dostosowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych - oraz wyłącznie w zakresie w jakim ta przyczyna wpływa na zmianę. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany usługi cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta, a Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do usługi cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w zadaniu poprzednim nie ma zastosowania jeżeli Sprzedawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, usługi cyfrowej zgodnej z Umową Sprzedaży, w stanie niezmienionym.

16. OPINIE O PRODUKTACH

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Aplikacji na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Aplikacji. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio w Aplikacji (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Klient może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
 3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Aplikacji Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Aplikacji może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Aplikacji.
 4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio w Aplikacji (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła w Aplikacji (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego w Aplikacji).
 6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
  1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio w Aplikacji wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Aplikacji – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Aplikacji, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
  2. Sprzedawca wysyła Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Aplikacji.
  3. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klienta lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Aplikacji lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 12. Regulaminu.
 8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem stosowanym przez Usługodawcę w komunikacji z Użytkownikiem jest język polski.
 2. Zmiany Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; wprowadzenia odpłatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem pkt. 17.2 lit. d) i e) Regulaminu. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
  4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz wykonane i realizowane umowy.
  5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 17.2 Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
   2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  6. W przypadkach, o których mowa pkt. 17.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do korzystania z aplikacji

UE
Copyright © 2022 Tixon Technology Sp. z o.o.